Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
niedziela, 20 maja 2007
Tunika

Moja pierwsza wakacyjna robótka w tym roku, jestem z niej bardzo zadowolona. 

Mam zdjêcia i chwalê siê Wam moja now± tunik±, jak ju¿ pisa³am robi³am j± z "Medusy" 80% bawe³na, 20% acryl 300m/100g szyde³kiem nr 5.
Robi³am z w³óczki znacznie cieñszej ni¿ wynika z opisu wiêc robi³am rozmiar XL i wyszed³ mi rozmiar 38.

Wiêcej zdjêæ i opis na moim blogu, zapraszam.

¶roda, 26 lipca 2006
Uda³o mi siê skoñczyæ sweterek,
Muszê go jeszcze obszyde³kowaæ i brak mu jeszcze zapiêcia, ale jestem taka szczê¶liwa,¿e go skoñczy³am (wyj±tkowy ¶limak) ¿e muszê siê pochwaliæ:

do zdjêcia zapiê³am go spineczkami do w³osów;)Wiêcej zdjêæ na moim blogu.

Gosia z Gdyni
wtorek, 09 maja 2006
Moja letnia robótka
To jest moja letnia robótka, rózowy sweterek z medusy, bêdzie mia³ jeszcze krótkie rêkawki:

Sunia asystowa³a mi przy robieniu zdjeæ ;)


im d³u¿ej go robiê tym bardziej têskniê do robótki drutowej, a mam ju¿ kilka pomys³ów :)

Gosia z Gdyni
czwartek, 27 kwietnia 2006
Wpisujê siê na liste
Zg³aszam sw± gotowo¶æ.
Zaczê³am juz nawet robiæ na szyde³ku zak³adany (chtyba wyjdzie) bezrêkawnik. Robiê z ró¿owej medusy.
Bardzo mi siê podoba Twój wybór, czy mo¿na gdzie¶ znale¶æ opis do niego??

Gosia_arma