Pomy¶l: wakacje, Karaiby lub Bory Tucholskie, wi¶nie prosto z drzewa na dzia³ce, puszczanie kaczek na górskiej rzece.... We¼ druty, szyde³ko, ig³ê i tamborek i stwórz co¶, co bêdziesz nosiæ w lecie...co Ci siê przyda w lecie....¿eby odpocz±æ, wypocz±æ, zrelaksowaæ siê, zapomnieæ o pracy, stresach i problemach. Zapraszamy do wspolnego wakacyjnego robotowania!!!!!
pi±tek, 13 lipca 2007
Kodowanie zdjêæ


Dziunia zaproponowa³a, aby
kodowaæ nazwê pliku zdjêcia dodawanego do zasobów bloga.

Uwa¿am, ¿e ten pomys³ jest bardzo dobry i nie przysporzy wspó³bloguj±cym wiêkszych problemów.
W przypadku wymiany zdjêcia unikniemy niebezpieczeñstwa, ¿e zostanie usuniêta niew³a¶ciwa (nie swoja) fotka.

Sposób kodowania proponowany przez Dziuniê, to:


nazwa_kategorii_[tu nr zdjêcia].jpg.

np. dziunia_01.jpg ; dziunia_02.jpg ; itd.

np. anula731_01.jpg ; anula731_02.jpg ; itd.

Zatem kodowanie zdjêæ stosujemy od dzi¶ - numeracjê zaczynamy od 01 poprzedzon± kresk± podkre¶lnika.  

Przez parê dni, aby zobaczyæ pozosta³e wpisy, nale¿y wybraæ kategoriê "Wszystkie".

 

¶roda, 25 kwietnia 2007
Zapraszamy od 1 maja

Od maja zaczyna siê sezon urlopowy,
wiêc i my zaczniemy spotykaæ siê tutaj, na wakacyjnym blogu.

Zapraszamy do dalszego wspólnego blogowania
pocz±wszy od 1 maja 2007r.

Zasady edycji pozostaj± takie,
jak na zimowym i wiosennym blogu.

Dla przypomnienia - informacje dotycz±ce edycji
zapisane s±
tutaj (w punktach 2-4) oraz tutaj.

Pozdrawiamy
Gosia z USA i Splocik

czwartek, 04 maja 2006
Zrobiona

na pro¶bê Gosi z USA

Korzystaj±c z utrudnieñ w robótkowaniu (kontuzja rêki),
pobawi³am siê z szatk± naszego bloga.

My¶lê, ¿e Wam siê podoba - bardzo mile widziane opinie.

Pozdrawiam ciep³o i s³onecznie.

Splocik